link do bip

SPRZEDAWCA

 

 

I. CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

 

1. Zadania zawodowe sprzedawcy

  • przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie towarów do sprzedaży
  • wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży

Standard Kwalifikacji Zawodowych Sprzedawcy – pobierz >>

 

2. Środowisko pracy

 

Sprzedawca może podejmować pracę w punktach:

  • handlu detalicznego
  • handlu hurtowego
  • sprzedaży akwizycyjnej
  • sprzedaży usług
  • samodzielnie prowadzić małą firmę handlową

3. Predyspozycje psychologiczno - fizyczne

  • dobry stan zdrowia
  • wysoki poziom aktywności
  • odporność psychiczna
  • zrównoważenie emocjonalne
  • umiejętność samokontroli i samooceny
  • dobra pamięć
  • rzetelność, uczciwość w postępowaniu
  • komunikatywność

4. Przeciwwskazania zdrowotne

 

Kandydaci do branżowej szkoły I stopnia zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie oceniające możliwość podjęcia nauki w zawodzie sprzedawca. Przeciwwskazaniem mogą być zaburzenia słuchu – utrudniające kontakt z otoczeniem, znaczne zaburzenia narządu ruchu, ograniczenie zdolności kończyn, alergia.

 

 

II. WARUNKI KSZTAŁCENIA

 

Nauka w branżowej szkole I stopnia  trwa 3 lata. W całym okresie nauczania na kształcenie zawodowe przeznaczono 1600 godzin. Kształcenie zawodowe jest prowadzone w oparciu
o przedmiotowy program nauczania: na zajęcia teoretyczne przeznaczono 630 godzin, na kształcenie praktyczne 970 godzin. Przygotowanie do wykonywania zawodu odbywa się głównie poprzez realizację zadań zbliżonych do tych, które są wykonywane na stanowisku pracy.

W wyniku kształcenia w zawodzie sprzedawca ukształtujesz umiejętności:

  1. wspólne dla wszystkich zawodów, tj. z zakresu:
   • przepisów bhp
   • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
   • języka obcego właściwego dla zawodu
   • kompetencji personalnych i społecznych
  2. wspólne dla zawodów z obszaru administracyjno – usługowego, np.: podstawowe pojęcia związane z mikro i makroekonomią, przepisami prawa, obrotem towarowym,
  3. zawodowe związane z wyodrębnionymi kwalifikacjami - zawód sprzedawca jest zawodem jednokwalifikacyjnym, z kwalifikacją:
   • AU.20 - Prowadzenie sprzedaży (organizowanie sprzedaży i sprzedaż towarów)

III. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 

Absolwenci BS I stopnia najczęściej są zatrudniani na stanowisku sprzedawcy, kasjera lub kasjera–sprzedawcy w placówkach wielko powierzchniowych oraz niewielkich sklepach i hurtowniach. Absolwent szkoły branżowej może także otworzyć własne przedsiębiorstwo handlowe.

 

IV. MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO KSZTAŁCENIA

 

Absolwent, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie sprzedawca może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Prowadzenie działalności handlowej lub w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

V. OFERTA DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 • koło teatralne
 • chór szkolny
 • SKS
 • zajęcia wyrównawcze

szczegóły >>

 

VI. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

 

W ZSP nr 5 dużą uwagę przywiązujemy do zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy. Uczniowie na terenie szkoły zobowiązani są do noszenia identyfikatorów. Okazują je również przy wejściu i wyjściu ze szkoły. W szkole przestrzegana jest procedura dotycząca zasad zwalniania uczniów ze szkoły oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole. W ZSP nr 5 funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. System stanowi element zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i pracownikom przebywającym na terenie szkoły. Zapisy z systemu monitoringu szkolnego wykorzystywane są w celu wyeliminowania przejawów zachowań niezgodnych z prawem i regulaminami szkolnymi oraz w celu wyciągnięcia konsekwencji wobec osób winnych nieregulaminowych bądź niezgodnych z prawem zachowań na terenie szkoły.

 

VII. INFORMACJA O EGZAMINACH

 

Uczeń branżowej szkoły I stopnia potwierdza swoje kwalifikacje przystępując w trakcie nauki do egzaminu. Egzamin dotyczy kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Jeżeli uczeń uzyska świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji z prowadzenia sprzedaży, po ukończeniu szkoły uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sprzedawca. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.