link do bip

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ (A.22)

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy kierowany jest do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.


Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy  zastępują dotychczasowe kształcenie zawodowe w technikum uzupełniającym.

 

 

Warunki kształcenia na kursie

 • Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzone jest w formie stacjonarnej.
 • Kształcenie odbywa się przez trzy dni w tygodniu.
 • Kurs dotyczy kwalifikacji A.22. Prowadzenie działalności handlowej – dotyczy zawodu technik handlowiec.
 • Liczba godzin zajęc na kursie wynosi 730 godz.  (2 semestry), obejmuje również praktykę zawodową.
 • Kurs pozwoli uzupełnić wykształcenie zawodowe absolwentom zasadniczej szkoły zawodowej - sprzedwca.
 • Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w ramach ukończonej kwalifikacji.
 • Egzamin przeprowadza okręgowa komisja egzaminacyjna

 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe


Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która:

 • posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie w przypadku zawodu kształconego w technikum)

oraz

 • zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie - w przypadku technika handlowca kwalifikacja:
  • A.18. Prowadzenie sprzedaży
  • A.22. Prowadzenie działalności handlowej