link do bip

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony.

W zakładce dla rodziców postaramy się zamieszczać bieżące komunikaty i informacje.


Ważne informacje w sprawie zasad wypłaty stypendiów szkolnych

 

W związku z realizacją zadania „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" Wydział Edukacji informuje, że w bieżącym roku szkolnym zadanie to realizowane jest z zachowaniem następujących zasad:

 • wszystkie decyzje administracyjne o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium / zasiłku wydawane przez Wydział Edukacji kierowane są bezpośrednio do wnioskodawców (rodziców/ opiekunów prawnych / pełnoletnich uczniów) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru;
 • do uzupełnienia dokumentów w Wydziale Edukacji wnioskodawcy wzywani są drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru;
 • w dniach 2 stycznia - 30 stycznia 2019 r. wnioskodawcy składają w Wydziale Edukacji ul. Krzemieniecka 2 b, 94 030 Łódź kserokopie faktur, potwierdzających dokonanie zakupów, zgodnie z informacją umieszczoną na stronie: https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/ o wydatkach kwalifikowanych;
 • wnioskodawcy składają ww. faktury w zaklejonych kopertach opisane imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy oraz numerem szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Szanowni Państwo,

 

prosimy o wpłaty na Radę Rodziców

 

nr konta: 84 1560 0013 2028 0995 2151 0001Kalendarz roku szkolnego 2018/2019  pobierz >> 

Terminy spotkań z rodzicami

 

12 września 2018 r. godz. 17.00
zebrania ogólne
24 października 2018 r. godz. 17.00 konsultacje
21 listopada 2018 r. godz. 17.00 zebrania ogólne i konsultacje
20 marca 2019 r. godz. 17.00 zebrania w klasach maturalnych i konsultacje w pozostałych
15 maja 2019 r. godz. 17.00 zebrania ogólne i konsultacje

 


 

Informacja na temat zakresu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w  ZSP nr 5 w Łodzi znajdują się w zakładce dokumenty.

 


 

Informacja Dyrektora ZSP nr 5 w Łodzi w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/19

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. (Dz. U. nr 186, pozycja 1245) wprowadzam następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/19:


  • 02 listopada 2018 r.
  • 02 maja 2019 r.
  • 06 maja 2019 r.
  • 07 maja 2019 r.
  • 08 maja 2019 r.
  • 17 czerwca 2019 r.
  • 18 czerwca 2019 r.
  • 19 czerwca 2019 r.

W tych dniach nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, ale szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla wszystkich uczniów, którzy zgłoszą chęć uczestniczenia w tych zajęciach.

 

Dni wolne nie dotyczą klas odbywających kształcenie praktyczne u pracodawcy lub klas mających egzaminy zewnętrzne lub próbne.

 

 

Małgorzata Joniuk-Piątkowska

 

Dyrektor ZSP nr 5 w Łodzi