Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Technik budownictwa kolejowego

Symbol cyfrowy zawodu: 311220

Opis zawodu

Technik budownictwa kolejowego zapewnia ciągłość pracy na liniach kolejowych i bocznicach, posługując się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, pozwalającymi na poprawę parametrów toru, stanu podsypki, szyn i złączek wraz z rozjazdami. Montuje i rozmontowuje urządzenia linii kolejowych, stanowiących wyposażenie mostów o małej rozpiętości. Współpracuje z administracją drogową oraz służbami specjalistycznymi (strażą pożarną) w przypadkach klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń. Przeprowadza prace związane z oceną stanu dróg i kolejowych obiektów inżynieryjnych. Wykonuje pomiary niezbędne przy prowadzeniu robót drogowych i mostowych, dobiera materiały do prowadzonych robót, określa właściwości gruntów i ich zastosowanie. Opracowuje projekty organizacji napraw dróg i obiektów inżynieryjnych oraz zagospodarowania placu budowy, harmonogramy robót, sporządza kosztorysy budowy dróg i kolejowych obiektów inżynieryjnych. Kieruje robotami na obiekcie, organizuje przebieg prac budowlanych z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik budownictwa kolejowego
  • TKO.03. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
  • TKO.04. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania
Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa kolejowego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych

- w zakresie kwalifikacji TKO.03.

  • organizowania, koordynacji i prowadzenia robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych;
  • kontrolowania stanu technicznego dróg kolejowych;
  • podejmowania działań zapewniających bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego w przypadku awarii, wypadku lub klęsk żywiołowych;
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej utrzymania dróg kolejowych.

- w zakresie kwalifikacji TKO.04.

  • organizowania, koordynacji i prowadzenia robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych;
  • kontrolowania stanu technicznego kolejowych obiektów inżynieryjnych;
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych;
  • sporządzania kosztorysów robót drogowo-mostowych.
Praktyki zawodowe

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa związane z budową i utrzymaniem dróg kolejowych  oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin)

Możliwości uzyskiwania kwalifikacji w zawodzie technik budownictwa kolejowego oraz dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach branży

W trakcie nauki uczeń przystępuje do egzaminu zawodowego w zakresie każdej wyodrębnionej kwalifikacji oddzielnie.

Po zdaniu egzaminu zawodowego z obydwu kwalifikacji uczeń otrzymuje certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji TKO.03. i TKO.04., a po ukończeniu szkoły uzyskuje wykształcenie średnie oraz dyplom technika budownictwa kolejowego.