Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Technik budownictwa kolejowego

Symbol cyfrowy zawodu: 311220

Opis zawodu

Technik budownictwa kolejowego zapewnia ciągłość pracy na liniach kolejowych i bocznicach, posługując się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, pozwalającymi na poprawę parametrów toru, stanu podsypki, szyn i złączek wraz z rozjazdami. Montuje i rozmontowuje urządzenia linii kolejowych, stanowiących wyposażenie mostów o małej rozpiętości. Współpracuje z administracją drogową oraz służbami specjalistycznymi (strażą pożarną) w przypadkach klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń. Przeprowadza prace związane z oceną stanu dróg i kolejowych obiektów inżynieryjnych. Wykonuje pomiary niezbędne przy prowadzeniu robót drogowych i mostowych, dobiera materiały do prowadzonych robót, określa właściwości gruntów i ich zastosowanie. Opracowuje projekty organizacji napraw dróg i obiektów inżynieryjnych oraz zagospodarowania placu budowy, harmonogramy robót, sporządza kosztorysy budowy dróg i kolejowych obiektów inżynieryjnych. Kieruje robotami na obiekcie, organizuje przebieg prac budowlanych z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik budownictwa kolejowego
  • TKO.03. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
  • TKO.04. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania
Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa kolejowego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych

- w zakresie kwalifikacji TKO.03.

  • organizowania, koordynacji i prowadzenia robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych;
  • kontrolowania stanu technicznego dróg kolejowych;
  • podejmowania działań zapewniających bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego w przypadku awarii, wypadku lub klęsk żywiołowych;
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej utrzymania dróg kolejowych.

- w zakresie kwalifikacji TKO.04.

  • organizowania, koordynacji i prowadzenia robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych;
  • kontrolowania stanu technicznego kolejowych obiektów inżynieryjnych;
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych;
  • sporządzania kosztorysów robót drogowo-mostowych.
Praktyki zawodowe

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa związane z budową i utrzymaniem dróg kolejowych  oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin)

Możliwości uzyskiwania kwalifikacji w zawodzie technik budownictwa kolejowego oraz dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach branży

W trakcie nauki uczeń przystępuje do egzaminu zawodowego w zakresie każdej wyodrębnionej kwalifikacji oddzielnie.

Po zdaniu egzaminu zawodowego z obydwu kwalifikacji uczeń otrzymuje certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji TKO.03. i TKO.04., a po ukończeniu szkoły uzyskuje wykształcenie średnie oraz dyplom technika budownictwa kolejowego.